0931.460.886

VS BZT 454 (Vi sinh BZT 2 trong 1)

THÀNH PHẦN: 

Thành phần: trong 1 kg sản phẩm:
Bacillus sp (min),

Trong đó gồm có:

3,0 x 109 CFU

 

Bacillus subtilis
Bacillus coagulans
Bacillus pumilus
Độ ẩm (max) 10 %
Chất mang (Dextrose) vừa đủ 1 kg