BIO MAX 68 (Xử lý nhớt bạt)

THUỐC THỦY SẢN XỬ LÝ NHỚT BẠT NUÔI TÔM BẰNG VI SINH

Bacillus spp.(min), 0,5 x 108 CFU/kg
Gồm có: Bacillus pumilus
              Bacillus coagulans
              Bacillus megaterium
Độ ẩm (max) 10 %
Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kg
0931.460.886