0931.460.886

EM. PLUS (EM gốc)

THÀNH PHẦN:

Trong 1lít sản phẩm có:
Bacillus spp. (min), 4,0 x 109 CFU
Trong đó có:

Bacillus licheniformis

Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus circulans
Bacillus pumilus
Saccharomyces spp. (min), 1,0 x 109 CFU
Trong đó có:

Saccharomyces boulardii

Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít