0931.460.886

GMP-505 (Đặc trị teo Gan)

THÀNH PHẦN: 

Propionic acid (min) 450.000 ppb
Lactic acid (min) 650.000 ppb
Formic acid (min) 90.000 ppb
Benzoic acid (min) 470.000 ppb
Betaine (min) 50.000 ppb
Threonine (min) 90.000 ppb
Lysine (min) 90.000 ppb
Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít