0931.460.886

CLEAR AZ (Cắt tảo xanh bằng enzyme)

THÀNH PHẦN: 

Amylase (min) 1.400 UI
Phytase (min) 450 UI
Xylanase (min) 750 UI
Độ ẩm (max) 10 %
Chất mang (Dextrose) Vừa đủ 1 kg