0931.460.886

BIOLAC (Men tiêu hóa dạng nước)

THÀNH PHẦN: 

Thành phần: trong 1kg sản phẩm có:
Bacillus spp. (min),

trong đó gồm có:

1,0 x 108 CFU
Bacillus subtilis
Bacillus licheniformis
Bacillus coagulans
Bacillus polymyxa
Bacillus pumilus
Độ ẩm (max) 10 %
Chất mang (Dextrose) vừa đủ 1 kg