0931.460.886

NANO MIX (Khoáng tạt)

THÀNH PHẦN:

Thành phần: trong 1kg sản phẩm có:
Na (từ Sodium Bicarbonate) (min-max) 10.900 –240.000 mg
Mg (từ Dimagnesium Phosphate) (min-max) 15.900 –260.000 mg
Ca (từ Dicalcium Phosphate) (min-max) 10.200 – 500.000 mg
Zn (từ Zinc Carbonate) (min-max) 4.200 – 150.000 mg
K (từ Monopotassium phosphate) (min-max) 6.400 – 200.000 mg
Độ ẩm (max)  10 %
Chất mang (CaCO3) vừa đủ 1 kg